Regulaminy i procedury podczas obozu LATO 2020 2020-08-09


Drodzy Rodzice,

 

W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego Covid-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, chcielibyśmy przypomnieć, że zostały opublikowane wytyczne dotyczące organizacji obozów i kolonii w sezonie letnim 2020.

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczestników przygotowaliśmy procedury postępowania na obozie:

 

 

 

ZMIANY PROGRAMOWE

1.  Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia i w wieku 10 lat) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia). 

2. Zajęcia Szkoleniowe i animacje w obiektach jak i na powietrzu będą prowadzone tylko w grupach taekwondo.

3. Wyjścia poza ośrodek będą ograniczone do minimum potrzeb (wyjścia do sklepu) 

4. Zajęcia ogólne, wspólne spotkanie/wieczorne, szczególnie te, które wymagały zebrania w jednym miejscu dużej liczby uczestników będą organizowane wyłącznie w środowisku taekwondo.

5. W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi uczestnicy nie będą mogli opuszczać terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św.

 

 

 

 

DODATKOWY REGULAMINU OBOZU COVID -19

1. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.

4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym organizatora  oraz zaznaczenia tej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.

8. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.

9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami obozowymi oświadczenie COVID 19.

10. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu, jak również czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz.

11. Nie ma możliwości wysyłania paczek.

 


REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA

1. Każdy uczestnik przy odbiorze będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała.

2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka (dotyczy dzieci które dojeżdżają na miejsce własnym środkiem stransportu)

3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest  odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od momentu poinformowania rodzica.

 

 

ZMIANY W TRANSPORCIE

1. Wyjazd autokarem odbędzie się z 3 miejsc wcześniej wyznaczonych.

2. Zawodnicy przyporządkowani zostaną do zbiórki w konkretnych miejscach wyjazdu:

- zawodnicy z Kościana - wyjazd ul. Poznańska 12, przystanek PKS

- zawodnicy z Grodziska i Rakoniewic - wyjazd pl. Powstańców (zajezdnia PKS)

- zawodnicy z Wolsztyna i Kargowej - wyjazd stacja Orlen (kierunek Poznań)

2. Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.

3. Tylko jeden rodzin/opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru.

4. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki ( np. wyjścia do publicznych toalet  podczas postoju)

 

 

ZMIANY W ZAKWATEROWANIU

1. Ośrodki, z których korzystamy mają zakaz odwiedzin uczestników przez osoby trzecie.

2. Kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS.

3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowej.

4. Na obiekcie będą dostępne środki dezynfekujące.

 

HIGIENA NA OBOZIE

Podczas obozu uczestnika obowiązuje:

- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.

- Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów.

- Poruszaniu się w grupach wychowawczych i zachowaniu bezpiecznego dystansu.

- Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników.

- Każdy opiekun będzie dysponował środkami dezynfekującymi.

 

 

KADRA NA OBOZIE

Wszystkie osoby pracujące podczas realizacji zgrupowania sportowego muszą być zdrowe, nie wykazywać objawów choroby zakaźnej. Poświadczają to oświadczeniem w dniu wyjazdu na obóz.

Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w grupach taekwondo.

Przed rozpoczęciem obozu kadra przejdzie szkolenie z zakresu:

- przepisów sanitarnych COVID-19,

- nowych regulaminów sanitarnych i obozowych,

- zasad bezpieczeństwa podczas obozu.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

 

REGULAMIN DLA RODZICÓW

 

1. Rodzice zobowiązani są do pouczenia uczestników o konieczności stosowania się do zasad niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów sanitarnych, w tym do

wypełniania poleceń wychowawców.

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu muszą udostępnić organizatorowi wyjazdu kontakt zapewniający szybką komunikację.

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego -do 12 godzin- odbioru dziecka z Obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

4. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru.

5. Rodzic/Opiekun odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na zajęciach w pomieszczeniach zamkniętych.

8. Nie ma możliwości wysyłania paczek dla dzieci.

9. Nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na teren Campu lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zakazu.

10. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z

Kierownikiem obozu i odbywa się przed bramą wjazdową. Uczestnik, który opuścił teren Ośrodka z Rodzicami/Opiekunami nie ma możliwości powrotu na obóz.

11. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez organizatora czasie.

12. Odbiór dziecka z obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka zgodnie z REGULMINEM UCZESTNICTWA.

 

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW

 

1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie

obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz

przestrzegania wzmożonych zasad higieny.

4. Dzieci powinny umieć dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić

podporządkować się do zasad i regulaminów.

5. W trakcie podróży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy .

6. Podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich

pokojach.

7. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA CAMPIE W ZWIĄZKU Z

ZAGROŻENIEM COVID

8. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych, sal

dydaktycznych – wszędzie tam, gdzie płyny dezynfekujące zostały umieszczone.

9. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami

zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.

10. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.

11. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup  kolonijnych na zajęciach oraz podczas posiłków.

12. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 1,5m, od uczestników innych grup kolonijnych.

13. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.

14. Stosowanie zachowań pro higienicznych: unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.

15. Dostosowanie się do wszystkich wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19 (instruuje opiekun)

16. Podczas posiłków na obozie uczestników obowiązuje: obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem na wejściu, na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując dystans od innych grup kolonijnych, używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka, odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka, obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.

17. Odmowa stosowania się do warunków zachowania higieny, przestrzegania dystansu społecznego lub stosowania środków ochronnych może być podstawą do przerwania udziału w wypoczynku. W takim przypadku rodzice zobowiązani są odebrać uczestnika z wypoczynku.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku:

 

 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

• Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
• Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

 

Wprowadzenie niniejszego regulaminu jest obowiązkiem organizatora wypoczynku sformułowanym w Wytycznych GIS. Organizator będzie dokonywał bieżącej aktualizacji regulaminu w przypadku zmiany Wytycznych GIS.

Wytyczne GIS mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego regulaminu.

 

Tegoroczne obóz będzie troszkę inny od tych, które znamy od lat.

My ze swojej strony zrobimy wszystko, aby nasi obozowicze byli bezpieczni i czerpali z nich jak najwięcej radości.

W tych specjalnych okolicznościach chcielibyśmy prosić Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że powyższe zasady mogą ulegać zmianie przed i w czasie trwania obozów, wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają. 

*Zmiany będą na bieżąco aktualizowane.