WYTYCZNE I PROCEDURY - OBÓZ 2021-07-22


I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1.      Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2.      Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
3.      Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
4.      Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
5.      Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku

 

Warunki zakwaterowania:

1.      Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
2.      Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
3.      Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej. 
4.      Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
5.      Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać  zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
6.      Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
7.      Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników z różnych turnusów pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
8.      Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
9.      Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

10.  Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

11.  Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego, lub lekarza.

12.  Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną oraz  niniejsze wytyczne.

13.  Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze.  

14.  Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy poinformować o unikaniu  dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zachowywaniu odpowiedniego dystansu, noszeniu maseczek, wietrzeniu, dbaniu o odporność, kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie.

15.  Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

16.  Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia).

17.  Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze  środkiem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

18.  Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

19.  Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).

 

Transport uczestników:

1.      Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

2.      Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami postronnymi.
3.      Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.


Pliki do pobrania

zalacznikWYTYCZNE I PROCEDURY - OBÓZ (464 KB)    >> pobierz <<